Konkurs fotograficzny

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

Na konkurs nadesłano 121 prac 49 autorów.

Posiedzenie Jury odbyło się 20 października 2014 r.

 

Jury w składzie:

 

1.   prof. art. mal. EWA GOŁOGÓRSKA-KUCIA – przewodnicząca

2.   dr inż. arch. PIOTR KOTUCHA

3.   mgr inż. JAN ZYCH - artysta fotogr. ZPAF

4.   mgr Danuta Zajda – sekretarz Jury

 

po zapoznaniu się z nadesłanym materiałem, do II etapu dopuściło 33 fotografie 27 autorów, z których wyłonienie zostali laureaci:

 

I nagroda - TOMASZ ŚMIGLA za pracę „Moja starsza siostra”

II nagroda - ZBIGNIEW LATAŁA za pracę „Bezpieczna brama”

III nagroda - GRZEGORZ SOKOŁOWSKI za pracę „Modlitwa”

 

Jury przyznało też 3 wyróżnienia za prace:

·        „Nadzieja na narodziny nowego człowieka – kim będzie?!”, autor PIOTR KOSIŃSKI

·        „Dojdę?!” - autorka MAGDALENA ŚWIGOST

·        „Przygarnij mnie” – autorka ANNA KOWALCZYK

 

Pozostałych 27 fotografii zostało zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową:

 

·         NORBERT BRODZIŃSKI

·         GRZEGORZ BUKALSKI

·         DOMINIKA CENDA

·         TERESA CISŁO

·         WOJCIECH FRANCUZ

·         PIOTR GALANT

·         PAULINA GŁÓD

·         GABRIELA GRZYBEK

·         AGATA JAROSZ

·         ARTUR JASTRZĘBSKI

·         ANNA KOWALCZYK

·         ZBIGNIEW LATAŁA

·         ANTONI ŁUKOWICZ

·         WOJCIECH MALIK

·         PIOTR TOMASZ MAŃCZAK

·         KATARZYNA NIKELEWSKA

·         TOMASZ OKONIEWSKI

·         ANNA PIWOWARSKA-SOSIK

·         WIESŁAWA PRZYBYŁO-CIEŚLIK

·         MAGDALENA TEREFEŃKO

·         KATARZYNA WIJATYK

·         GRZEGORZ ZIEMIAŃSKI

·         AGNIESZKA ZMUDA

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DNI JANA PAWŁA II – 2014
Regulamin
konkursu fotograficznego
organizowanego przez Dział Promocji
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 
Temat konkursu:
„Nadzieja”
 
1. Ogólnopolski konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
3. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
4. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs nie więcej niż 4 fotografie, które wiążą się z tematem Konkursu. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej.
5. Prace w formacie 30x40 cm w postaci zdjęć lub wydruku należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki lub dostarczyć na adres organizatora.
6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem autora oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
7. Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz elektroniczną wersję prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej).
8. Do koperty należy włożyć oznaczone prace oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, w której będzie się znajdować wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, zawierający następujące dane identyfikujące autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail oraz wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym, jak na każdym ze zdjęć.
9. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie  oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora Konkursu w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.
11. Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:
a) zakwalifikowaniu prac do konkursu,
b) zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,
c) przyznaniu nagród*:
I nagroda 1500,- zł
II nagroda 1200,- zł
III nagroda 1000,- zł
d) Jury ma prawo do innego podziału nagród.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez
podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
12. Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez laureatów konkursu osobistych praw autorskich.
13. Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin odbioru prac konkursowych upływa 15 stycznia 2015.
14. Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Terminarz przebiegu konkursu:
a) Nadsyłanie prac do 15 października 2014
b) Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu 4-6 listopada 2014
16. Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs fotograficzny”:
Galeria Politechniki Krakowskiej GIL
ul. Warszawska 24
31–155 Kraków
lub dostarczyć osobiście w godzinach 1000-1500 poniedziałek – piątek, budynek 10-36, I piętro, pokój 108 (tel. 0 12 628-24-88; 628-29-22).
Informacje dodatkowe:
Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej www.pk.edu.pl oraz na stronie www.jp2.pl.
 
Załączniki:
1. Karta zgłoszenia
* zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) tekst jednolity z dnia 26 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 416) tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 176); Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe: Art. 21 1. Wolne od podatku dochodowego są: 68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.