Konkurs literacki

 

WYNIKI KONKURSU

 

Jury konkursowe w składzie:
- prof. Zofia Zarębianka (UJ) - przewodnicząca,
- prof. Joanna Dulińska (PK),
- prof. Władysław Migdał (UR),
- dr Renata Gadomska-Serafin (PWSZ Sanok),
- dr Jan Galarowicz (AGH),
- dr hab. Marek Karwala (UP),
- ks. dr Damian Wąsek (UPJPII)

 

postanowiło nagrodzić autorów 6 prac.

 

Pierwsze miejsce otrzymuje pani Magdalena Świgost, studentka IV roku studiów doktoranckich Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę „Nie ma ciemności bez gwiazdy – zmagania o nadzieję człowieka współczesnego”.

 

Drugie miejsce otrzymuje kleryk Maciej Koczaj TChr, student IV roku teologii Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, za pracę „Doświadczenie Bożego ojcostwa fundamentem chrześcijańskiej nadziei i bojaźni według św. Jana Pawła II”.

 

Trzecie miejsce otrzymuje pani Natalia Niciejewska, studentka I roku drugiego stopnia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę „Czekając na Oblubieńca. O nadziei dnia powszedniego i nadziei eschatologicznej w kontekście dramatu Karola Wojtyłły Przed sklepem jubilera.”

 

 

Wyróżnienia otrzymują:

1.   Kleryk Tomasz Gawlik, student V roku teologii Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, za pracę „Cierpienie źródłem nadziei”.

2.   Pani Paulina Józefowska, studentka I roku kierunku zarządzanie kulturą i mediami Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę „Scenariusz konkursowy”.

3.   Pan Artur Tim, student III roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, za pracę „Spełnione nadzieje in statu nascendi. Jan Paweł II a Unia Europejska”.

 

 

 

 

DNI JANA PAWŁA II 2014 – „NADZIEJA”

 

Organizatorzy IX edycji Dni Jana Pawła II

ogłaszają

KONKURS LITERACKI DLA STUDENTÓW

 

 

REGULAMIN KONKURSU1. TEMAT: NADZIEJA.
 

2. PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:

- analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
- twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
 

3. KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:

3.1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2013/2014 są studentami studiów I , II  i III stopnia oraz studenci  jednolitych studiów magisterskich.

 

3.2. Objętość pracy pisemnej: do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza).
 

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:

Biuro organizacyjne Dni Jana Pawła II:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Biuro Informacji i Promocji

ul. Kanonicza 9

31-002 Kraków

4.1. Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2014”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.

4.2. Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.

4.3. W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).
 

5. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:

5.1. Prace przyjmowane będą  do 17 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).

5.2. Prace wysłane po wskazanym terminie nie zostaną ze względów formalnych uwzględnione w konkursie.
 

6. KRYTERIA OCENY PRAC:

- znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
- samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
- umiejętność analizy tekstu oraz  umiejętność syntezy problemu,
- prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
- jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu).

 

5. NAGRODY:     
 

I miejsce:                   pielgrzymka do Ziemi Świętej oraz 1000 zł  
II miejsce:                  gratyfikacja pieniężna w wysokości  2000 zł
III miejsce:                 gratyfikacja pieniężna w wysokości   1000 zł

 

Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału. 


Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II, 6 listopada 2014 r., po Mszy Świętej
w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), którą o godz. 17.00 odprawi Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.
 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dni Jana Pawła II – 2014 – „Nadzieja”

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Prorektor UPJPII