Konkurs fotograficzny

Wyniki konkursu fotograficznego

 

 

 

Na konkurs nadesłano 98 prac 39 autorów.

Posiedzenie Jury odbyło się 26 października 2015 r

 

 

Jury w składzie:

1.   prof. art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia– przewodnicząca

2.   dr inż. arch. Piotr Kotucha

3.   Jan Zych art. fot. ZPAF

4.   mgr Danuta Zajda – sekretarz

 

 

Po zapoznaniu się z nadesłanym materiałem, Jury do II etapu dopuściło 28 fotografii 20 autorów, z których wyłonienie zostali laureaci:

 

I nagroda – Andrzej Pietroczuk za pracę POKORA

II nagroda  - Jakub Ochnio  za pracę MODLITWA

III nagroda – Teresa Cisło za pracę KAŻDY MA SZANSĘ WEJŚĆ NA DROGĘ ŚWIĘTOŚCI.

 

 

Pozostałe 25 fotografii zostało zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Autorami pozostałych fotografii są: Magdalena Bednarska, Teresa Cisło, Wojciech Domagała, Renata Dulias, Dominika Gałężewska, Agnieszka Garbarz, Gabriela Grzybek, Agata Jarosz, Anna Kowalczyk, Zbigniew Latała, Małgorzata Marczewska, Katarzyna Mordarska, Janusz Nojman, Jakub Ochnio, Czesław Ogrodnik, Michał Piosek, Karolina Przyboś, Waldemar Sowiński, Janusz Ulicki.

 

 

 

 

DNI JANA PAWŁA II – 2015

 

Regulamin

konkursu fotograficznego

organizowanego przez Dział Promocji

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Temat konkursu:

ŚWIĘTOŚĆ

 

 

 

1.       Ogólnopolski konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

3.       Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.

4.       Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 fotografie, które wiążą się z tematem Konkursu. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję drukowaną wspólnie na jednym arkuszu nie większym niż 100x70 cm.

5.        Prace w formacie 30x40 cm w postaci zdjęć lub wydruku należy przesłać w sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki lub dostarczyć na adres organizatora.

6.        Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora.

7.       Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz elektroniczną wersję prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej).

8.       Do koperty należy włożyć prace opisane zgodnie z pkt. 6 Regulaminu konkursu oraz zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia. Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie.

9.       Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.

10.    Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora Konkursu w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.

11.    Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:

a)     zakwalifikowaniu prac do konkursu,

b)     zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,

c)     przyznaniu nagród*:

I nagroda                 1500,- zł

II nagroda                1200,- zł

III nagroda               1000,- zł

d)    Jury ma prawo do innego podziału nagród.

e)    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

12.     Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez laureatów konkursu osobistych praw autorskich.

13.     Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin odbioru prac konkursowych upływa 15 stycznia 2016.

14.     Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15.     Terminarz przebiegu konkursu:

a)    Nadsyłanie prac do 15 października 2015 (decyduje stempel pocztowy).

b)    Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu 3-5 listopada 2015

16.     Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs fotograficzny”:

a.    Galeria Politechniki Krakowskiej GIL

ul. Warszawska 24

31–155 Kraków

b.    lub dostarczyć osobiście w godzinach 1000-1500 poniedziałek – piątek, budynek 10-36, I piętro, pokój 108 (tel. 0 12 628-24-88; 628-29-22).

 

 

Informacje dodatkowe:

Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej www.pk.edu.pl oraz na stronie www.jp2.krakow.pl.

 

 

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia* zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) tekst jednolity z dnia 26 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 416) tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 176); Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe: Art. 21  1. Wolne od podatku dochodowego są:

68)     wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.