Konkurs literacki

Jury konkursowe w składzie:

- prof. Zofia Zarębianka (UJ) - przewodnicząca,
- prof. Joanna Dulińska (PK),
- dr Renata Gadamska-Serafin (PWSZ Sanok),
- prof. Władysław Migdał (UR),
- prof. Zbigniew Pasek (AGH),
- prof. Marek Karwala (UP), 

postanowiło nagrodzić autorów 6 prac.

 

Pierwsze miejsce otrzymuje pani Klaudia Miśkowicz, studentka filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, za pracę „Świętość – kim naprawdę jest człowiek?”.

 

Drugie miejsce otrzymuje diakon Maciej Koczaj TChr, student VI roku teologii Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, za pracę „Pokora otwierająca na świętość i świętość otwierająca na Królestwo Boże w myśli Karola Wojtyły / św. Jana Pawła II”.

 

Trzecie miejsce otrzymuje pan Stefan Szulc, doktorant polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę „O świętości w perspektywie antropologii i nauczania Jana Pawła II”.

 

Wyróżnienia otrzymują:

1.   Pani Magdalena Kolańska, doktorantka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za pracę „W drodze do świętości z Janem Pawłem II”.

2.   Pan Mateusz Niedziółka, doktorant teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, za pracę „Świadectwo świętości. Miłość świętością duszy”.

3.   Pani Anna Doległo, studentka dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, za pracę „Świętość”.

 

Nagrodzone prace zostaną wydane w postaci książki, kóra ukaże się we wrześniu 2016 r.

 

 

 

DNI JANA PAWŁA II 2015 – „ŚWIĘTOŚĆ”

 

Organizatorzy X edycji Dni Jana Pawła II

ogłaszają

KONKURS LITERACKI DLA STUDENTÓW!

 

 

REGULAMIN KONKURSU1. TEMAT: ŚWIĘTOŚĆ.
 

2. PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:

- analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
- twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
 

3. KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:

3.1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2014/2015 są studentami (studia I, II,  III stopnia, jednolite magisterskie).

 

3.2. Objętość pracy pisemnej: do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza).
 

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:

Biuro organizacyjne Dni Jana Pawła II:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Biuro Informacji i Promocji

ul. Kanonicza 9

31-002 Kraków

4.1. Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2015”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.

4.2. Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.

4.3. W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).
 

5. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:

5.1. Prace przyjmowane będą  do 23 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).

5.2. Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 

6. KRYTERIA OCENY PRAC:

- znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
- samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
- umiejętność analizy tekstu oraz  umiejętność syntezy problemu,

- prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
- jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu).
 

5. NAGRODY:     
 

I miejsce:                    pielgrzymka do Ziemi Świętej oraz 2000 zł  
II miejsce:                   pielgrzymka do Rzymu oraz 1000 zł 

III miejsce:                  gratyfikacja pieniężna w wysokości 1000 zł

 

Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału. 


Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II, 5 listopada 2015 r., po Mszy Świętej
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), którą o godz. 17.00 odprawi Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.
 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dni Jana Pawła II – 2015 – „Świętość”

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

Prorektor UPJPII